Vertrek Charles II vanaf strand Scheveningen
Vertrek koning Charles II van Engeland op 2 juni 1660. (Coll. Royalcollection.com)
 
1. Den Coninck van Groot Britannien na verblijf van 8 dagen in 'S Gravenhage wiert op sijn vertreck aensienlijck geleyt na Schevelingen alwaer op Strandt sijn afscheyt neemt van
2. De Coninginne van Bohemen, Princesse Douagere van Oragnen ende van
3. De hoogmogende Heeren Staten der Vereenighde Nederlande en andere Edelen. naderhant geleydende sijn suster
4. De Princesse Royale ende
5. Wilhelmus de derde, Prince van Oragnen sijn Neef, in
6. De Pinck die cierlijck was bevlochten met Palm en Oragne Appelen ende vervaerdicht om sijn Conincklijcke Mayesteyt aen boort van d'Engelschen Admiraal te voeren.
7. Den Hertoch van Iork
8. Den Hertoch van Glocester
9. De Chaloup van d'Admirael Montagu waerin sijn Mayest. aen boort van d'Engelssen Admirael wiet gevoert.
10. 't Schip van d'Admirael Montagu en d'Engelsche Vloot bestaende in 17 Oorlochschepen en ander Vaertuyg.
11. Eenige Visschers Pincken of Schuyten de lieden na de Vloot en wederom voerende.
12. De Noort Zee.
13. De Strandt.
14. De Karossen van de Coninginne van Bohemen, Princessen van Oragnen, Hare Hoogmogende de Heeren Staten en andre Edelen sijn Mayest. geleyden.
15. Negen Compagnien Infantery sijnde de Guardes van Hare Hoogmog: de Heeren Staten.
16. Acht en dertich Stucken Geschuts die 't vertreck van sijn Mayesteyt salvo schoten.
17. Vier Compagnien Ruyterye.
18. De Vuyrboet van Schevelingen.
19. Ses Compagnien Borgerye van S' Gravenhage het geleyt besluytende
.
Bronnen
Vertrek koning Charles II, 2 juni 1660