Links: De verheffing van prins Willem den zesden tot souverein der Vereenigde Nederlanden. Tekenaar Van Beek. (Bron: Geheugenvannederland.nl) en rechts: Verheffing van Z. M. Willem den eerste als Koning der Nederlanden door Van Beek, 1814 (Bron: Geheugenvannederland.nl)
De Nederlandse Maagd biedt prins Willem VI de troon aan.

De Prins weifelde ten opzichte van zijn positie. Hij kende de gevoelens der Nederlanders niet, en liet de vraag aarzelend open: erfstadhouder of souverein? Maar bij Van Hogendorp stond het van het begin af vast, dat het een souverein zou zijn en mannen als Kemper en Falck stuurden in dezelfde richting. Zo werd 1813 niet een restauratie van de oude Republiek, maar de vestiging van een nieuwe Nederlandse monarchie. In hoeverre de juiste vorm voor deze monarchie werd gevonden, daarover kan men van mening verschillen. Het is mijn overtuiging dat in de grondwet, maar veel meer in de regeringspraktijk na 1813 het Napoleontische systeem een verkeerde invloed heeft gehad. En Van Hogendorp schreef even later: 'daar was onder de ambtenaren der revolutie, vooral in de bureaux, een esprit de corps, strekkende om al wat niet van hunne kleur was, uit te sluiten. De partij is talrijk, zit er vast in, weet den loop der zaken en is halsstarrig'.
(Bron tekst: Oranje in ballingschap, H. Algra. Uitgave: J.H. Kok N.V., Kampen, 1948)

De proclamatie waarmee Willem I de soevereiniteit aanvaardde luidde als volgt:

"Gij wilt het Nederlanders! Dat ik U meer zijn zal, dan ik U zonder mijne afwezendheid zoude geweest zijn. Uw vertrouwen. Uwe liefde legt de souvereiniteit in mijne handen. Welaan dan. Ik zal mijne bedenkingen aan Uwe wenschen opofferen. Ik aanvaarde wat Nederland mij aanbiedt, maar ik aanvaarde het ook alleen onder waarborging eener wijze constitutie, welke Uwe vrijheid tegen volgende mogelijke misbruiken verzekert". (Bron tekst: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik. Uitgave: de Bataafse Leeuw, Amsterdam 2006)
 
Links: Op uitnodiging van het Driemanschap van 1813 arriveert toekomstig Koning Willem I op 2 december 1813 in Amsterdam om als soeverein vorst de regering op zich te nemen. (Bron: Wikipedia.org) en rechts: Aankomst in Amsterdam 2 december 1813. Prins Willem in zijn rijtuig op het Koningsplein te Amsterdam. (Bron: Astrozeeland.nl)
 
Door ruiters en de heren Scholten en Kempers begeleid, begaf de Prins van Oranje zich de volgende dag, 2 decem,ber, vanuit Haarlem in een open rijtuig naar het stadhuis in Amsterdam.
Daar stelde Kemper hem de leden van het tijdelijk bestuur van de stad voor met een toespraak:

" die zeker door de volheid van mijn hart wel de gelukkigste ex tempore geweest is, die ik immer gedebiteerd heb. De Prins antwoordde hierop aangedaan maar goed en begeerde dat ik en Scholten bij hem en den Engelschen ambassadeur in het open rijtuig zouden gaan zitten; duizenden en nog eens duizenden menschen belemmerden den voortgang; met grote moeite kwamen wij langs de Heerengracht, het Koningsplein en de Kalverstraat op den Dam, en leidden den Prins op het Paleis, dat door hem aan de stad werd teruggegeven". (Bron tekst: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik. Uitgave: de Bataafse Leeuw, Amsterdam 2006)
 
Rechts: Willem I in het Paleis op de Dam op 2 december 1813. Ets uit: J. Konijnenburg - Nationaal gedenkboek der hernieuwde Nederlandse Unie van den jare 1813, 's-Gravenhage (Stadsarchief Amsterdam))

Toen het Franse keizerrijk ten einde was gekomen kwam Willem Frederik van Oranje-Nassau terug naar Nederland. Op 30 november van dat jaar werd hij uitgeroepen tot soeverein vorst Willem I. Op 2 december 1813 brengt hij een bezoek aan het Amsterdamse Paleis. Willem I liet weten het gebouw terug te geven aan de stad, zodat het weer als stadhuis gebruikt kon worden. De regeerders van Amsterdam aanvaarden dit aanbod, maar op 28 januari 1814 liet de stad weten dat de vorst het gehele gebouw als Paleis kon blijven gebruiken. De Napoleontische inrichting bleef gehandhaafd. De nieuwe koning liet slechts kleine aanpassingen doorvoeren. (Bron tekst: Paleisamsterdam.nl)

In het stadhuis werdn de prins de sleutels van de stad ovrhandigd. Na een gezamenlijke maaltijd met de autoriteiten, zowel geestelijke als wereldlijke, ging de prins naar de 'Hollandche Schouwburg' waar veel toespraken werden gehouden.
 
Bronnen:
Willem I Frederik op Wikipedia
Willem Frederik op Historici.nl
De verheffing van prins Willem den zesden
Verheffing van Z. M. Willem den eerste
Aankomst in Amsterdam 2 december 1813
Bezoek aan het Amsterdamse Paleis
Boek: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik